Thuộc tính input trong HTML

 • Nguyễn Lê Điệp
 • 08-01-2017
 • 323
 • 0
 • 1
 • 0
 • Bài viết được đăng tại kennis.vn - không copy dưới mọi hình thức.
  Thuộc tính input trong HTML

  Thuộc tính value

  Với thuộc tính này nhằm mục tính nhận dạng giá trị ban đầu của thuộc tính input.
   <input type="text" name="ho" value="Nguyễn">
  
  Xem ví dụ

  Thuộc tính readonly

  Với thuộc tính này không thể thay đổi đối với nội dung trong thuộc tính input.
   <input type="text" name="ho" value="Nguyễn" readonly>
  
  Xem ví dụ

  Thuộc tính disabled

  Với thuộc tính này thì phần input sẽ bị vô hiệu hóa cho người dùng chỉ đọc chứ không thể thay đổi đồng thời dữ liệu trong phần input này sẽ không được gửi lên máy chủ.
   <input type="text" name="ho" value="Nguyễn" disabled>
  
  Xem ví dụ

  Thuộc tính size

  Với thuộc tính này sẽ định dạng chiều rộng với ký tự được nhập vào phần input.
   <input type="text" name="ho" value="Nguyễn" size="30">
  
  Xem ví dụ

  Thuộc tính maxlength

  Đối với thuộc tính này sẽ giới hạn tối đa cho số ký tự được nhập vào của phần input.
   <input type="text" name="ho" value="Nguyễn" maxlength="20">
  
  Xem ví dụ

  Thuộc tính HTML5

  Các thuộc tính trong phần tử input autocomplete
  autofocus
  form
  formaction
  formenctype
  formmethod
  formnovalidate
  formtarget
  height and width
  list
  min and max
  multiple
  pattern
  placeholder
  required
  step
  Các thuộc tính trong phần tử form autocomplete
  novalidate

  Thuộc tính autocomplete


  Đối với thuộc tính này thì các trình duyệt sẽ tự động điền vào các phần input có thuộc tính autocomplete mà người dùng đã nhập vào trước đó. Thuộc tính autocomplete sẽ tự động điền trong form và input với các thuộc tính: text, search, url, tel, email, password, datepickers, range, và color.
  <form action="/home/tryit/try/html-submit.html" autocomplete="on">
   Họ:<br>
   <input type="text" name="ho" value="Nguyễn">
   <br>
   Tên lót:<br>
   <input type="text" name="tenlot" value="Lê">
   <br>
   Tên:<br>
   <input type="text" name="ten" value="Điệp">
   <br>
   Email:<br>
   <input type="email" name="email" autocomplete="off">
   <br><br>
   <input type="submit" value="Gửi">
  </form>
  Xem ví dụ

  Thuộc tính novalidate


  Với thuộc tính này là thuộc tính của form. Thuộc tính này sẽ không được xác định dữ liệu trước khi gửi.
  <form action="/home/tryit/try/html-submit.html" novalidate>
   Họ:<br>
   <input type="text" name="ho" value="Nguyễn">
   <br>
   Tên lót:<br>
   <input type="text" name="tenlot" value="Lê">
   <br>
   Tên:<br>
   <input type="text" name="ten" value="Điệp">
   <br><br>
   <input type="submit" value="Gửi">
  </form>
  Xem ví dụ

  Thuộc tính autofocus


  Thuộc tính này sẽ đặt con trỏ tại vị trí phần input có thuộc tính autofocus khi trình duyệt tải trang. Ví dụ bên dưới con trỏ sẽ ợ vị trí ô tên lót.
   Tên lót:<br>
   <input type="text" name="tenlot" value="Lê" autofocus>
  
  Xem ví dụ

  Thuộc tính form


  Với thuộc tính này sẽ xác định các phần input nằm ngoài form.
  <form action="/home/tryit/try/html-submit.html" id="formdm">
   Họ:<br>
   <input type="text" name="ho" value="Nguyễn">
   <br>
   Tên lót:<br>
   <input type="text" name="tenlot" value="Lê">
   <br><br>
   <input type="submit" value="Gửi">
  </form>
   <br><br>
   Tên:<br> <input type="text" name="ten" value="Điệp" form="formdm">
  Xem ví dụ

  Thuộc tính formaction


  Với thuộc tính này nó sẽ chịu trách nhiệm xử lý dử liệu gửi lên máy chủ đồng thời nó chiếm quyền cao hơn so với các phần tử của form. Với thuộc tính này nó được sử dụng đối với kiểu submit và image.
   <input type="submit" formaction="/home/tryit/try/html-submit.html" value="Gửi Formaction">
  
  Xem ví dụ

  Thuộc tính formenctype


  Thuộc tính này nó sẽ chịu trách nhiệm mã hóa dử liệu trước khi gửi lên máy chủ đồng thời nó chiếm quyền cao hơn so với các phần tử của form. Với thuộc tính này nó được sử dụng đối với kiểu submit, image và thuộc tính method="post".
   <input type="submit" formenctype="multipart/form-data" value="Gửi Formenctype">
  
  Xem ví dụ

  Thuộc tính formmethod


  Thuộc tính này nó sẽ chịu trách nhiệm định nghĩa phương thức được gửi form-data đến một địa chỉ xử lý đồng thời nó chiếm quyền cao hơn so với các phần tử của form. Với thuộc tính này nó được sử dụng đối với kiểu submit và image.
   <input type="submit" formmethod="post" formaction="/home/tryit/try/html-submit.html" value="Gửi Formmethod">
  
  Xem ví dụ

  Thuộc tính formnovalidate


  Thuộc tính này nó chiếm quyền cao hơn so với các phần tử của form. Với thuộc tính này nó được sử dụng đối với kiểu submit.
   <input type="submit" formnovalidate value="Gửi Formnovalidate">
  
  Xem ví dụ

  Thuộc tính formtarget


  Thuộc tính này sẽ chỉ định cho trình duyệt phải mở ra một tab mới hoặc cửa số mới của mình đồng thời nó chiếm quyền cao hơn so với các phần tử của form. Với thuộc tính này nó được sử dụng đối với kiểu submit và image.
   <input type="submit" formtarget="_blank" value="Gửi Mở Tab Mới">
  
  Xem ví dụ

  Thuộc tính width và height


  Thuộc tính này sẽ chỉ định chiều cao và chiều rộng của một phần tử <input type="image">.
  <input type="image" src="/home/image/icon.png" alt="Gửi" width="50" height="50">
  Xem ví dụ

  Thuộc tính list


  Thuộc tính dùng để chỉ một phần tử datalist có chứa các tùy chọn được xác định trước cho một phần tử input.
  <form>
   <input list="demo">
   <datalist id="demo">
    <option value="Học HTML">
    <option value="Học CSS">
    <option value="Học PHP">
    <option value="Học MySQL">
    <option value="Học Wordpress">
   </datalist>
  </form>
  Xem ví dụ

  Thuộc tính min và max


  Thuộc tính chỉ định giá trị tối thiểu và giá trị tối đa cho một phần tử input. Hai thuộc tính này hoạt động với các kiểu: number, range, date, datetime-local, month, time and week.
  <form action="/">
   <p>Ví dụ về date nhỏ nhất</p>
   <input type="date" name="ngay" min="1993-03-30">
   <p>Ví dụ về date lớn nhất</p>
   <input type="date" name="ngay" min="1993-03-30">
   <br><br>
   <input type="submit" value="Gửi">
  </form>
  Xem ví dụ

  Thuộc tính multiple


  Thuộc tính cho người sử dụng được phép chọn nhiều tập tin trong phần tử input. Với thuộc tính này nó được sử dụng với các của input như: email và file.
  <input type="file" name="hinh" multiple>
  Xem ví dụ

  Thuộc tính pattern


  Thuộc tính xác định một biểu thức so sánh ;với trị giá của phần input. Với thuộc tính này nó được sử dụng với các của input như: text, search, url, tel, email và pasword.
  <input type="text" name="ma" pattern="[A-Za-z]{5}">
  Xem ví dụ

  Thuộc tính placeholder


  Với thuộc tính này xác định một gợi ý cho người dùng về phần input.
  <input type="text" name="ho" placeholder="Họ của bạn...">
  Xem ví dụ

  Thuộc tính required


  Thuộc tính này chỉ định các phần input không được bỏ trống khi gửi lên máy chủ. Với thuộc tính này nó được sử dụng với các input như: text, search, url, tel, email, pasword, date pickers, number, checkbox, radio và file.
  <input type="text" name="tenlot" required>
  Xem ví dụ

  Thuộc tính step


  Thuộc tính xác định bước nhảy cho một phần input do người dùng nhập vào.
  <input type="number" name="num" step="4">
  Xem ví dụ
  Đã hết bài thuộc tính input trong HTML mất rồi!crying
  Từ khóa:

  Thuộc tính input trong HTML

  Thuộc tính input trong HTML

  Thuộc tính input trong HTML

  Thuộc tính input trong HTML
  Thuộc tính input trong HTML
  1 or 0
  Lưu ý: Đăng câu hỏi trên Group Facebook để được hỗ trợ nhanh nhất.
  Đang tải...
  Nguyễn Lê Điệp
  Có sở thích lập trình, viết lách nên đã từng tham gia quản trị và viết bài ở một số diễn đàn, đến năm 2016 mới có điều kiện sáng lập ra kennis.vn với mục đích chia sẻ để học tập. Sinh năm 93, đang học tập và làm việc tại Hồ Chí Minh City.

  Thống kê

  - Hôm nay:
  160
  - Hôm qua:
  425
  - Tuần này:
  2.660
  - Tuần trước:
  3.197
  - Tháng này:
  10.308
  - Tháng trước:
  19.065
  - Năm này:
  233.991
  - Năm trước:
  17.373
  - Tổng cộng:
  251.364